Dynasty tietopalvelu Haku RSS Mäntsälän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://mantsalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://mantsalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.12.2022/Pykälä 248 

Hallintosäännön muutosesitys / Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

 

Sivistyslautakunta 20.09.2022 § 173

 

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualue aloitti toimintansa elokuussa 2021, kun  Mäntsälän kunnanvaltuuston keväällä 2021 päättämä hallinnon uudistus otettiin käyttöön. Palvelualueelle siirtyivät liikunta- ja nuorisopalvelut sekä hyvinvointipalvelut hallinnon toimialalta. Organisaatiouudistuksessa kasvatus- ja opetuspalveluihin kuuluneet kirjasto ja kansalaisopisto yhdistettiin hallinnosta siirtyneiden palveluiden kanssa yhdeksi tulosalueeksi, josta tuli elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalue. Samalla sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen toimintaa ohjaamaan muodostettiin hyvinvointilautakunta ja sivistyslautakunta.

 

Palvelualueen lautakuntien päätösvalta ja taloudelliset vastuut ovat nykyisessä hallintosäännössä osittain ristikkäisiä. Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen toiminnan ohjauksesta ja taloudesta päättää hyvinvointilautakunta paitsi kirjaston ja kansalaisopiston kohdalla, joiden osalta päätösvaltaa käyttää sivistyslautakunta. Sivistysjohtaja on käynyt keskustelua molempien lautakuntien kanssa päätösvaltojen ristiin menemisestä ja ratkaisuvaihtoehdoista. Myös kirjastopalvelujohtajan ja  kansalaisopiston rehtorin sekä hyvinvointipäällikön kanssa on keskusteltu tilanteen selkiinnyttämisestä. Hyvinvointipäällikkö on omalla tulosalueellaan yksiköiden johtajien esihenkilö.

 

Sivistys- ja hyvinvointialueen talousarvioseminaarissa sivistysjohtaja esitteli hallintosäännön ratkaisuvaihtoehtoja hyvinvointilautakunnan ja sivistyslautakunnan jäsenille. Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen yksikön johtajat ja hyvinvointipäällikkö toivat lautakunnille omat näkemyksensä tiedoksi tilanteen ratkaisuun.

 

Sivistysjohtaja on valmistellut esityksen Mäntsälän kunnan hallintosääntöön, jossa hallintosäännön toisen luvun toimielinorganisaatioon esitetään kirjastoa ja kansalaisopistoa koskevan päätösvallan siirtämistä hyvinvointilautakunnalle. Tämä takaa johtamisen ja toiminnan ohjauksessa selkeimmän mallin. Samalla se vahvistaa elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen pitkäjänteistä kehittämistä ja asettaa palvelualueen tulosalueet tasavertaiseen asemaan päätöksenteossa. Se selkiinnyttää myös elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen sekä koko palvelualueen toiminnan johtamista. Liitteessä on kirjattu esitetyt muutokset ja myös korjattu hyvinvointilautakunnan tehtäviä huomioiden hyvinvointialueen toiminnan käynnistyminen vuoden 2023 alusta alkaen.

 

(Valmistelija / lisätietoja: palvelualuejohtaja Timo Ahvo, sähköposti timo.ahvo(@)mantsala.fi)

 

Palvelualuejohtajan päätösesitys: 

 

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen mukaisesti Mäntsälän kunnan hallintosäännön muutosesityksen ja esittää edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hallintosäännön muutoksen hyväksymistä.

 

Käsittely: Käsittelyn aikana palvelualuejohtaja muutti päätösesitystään seuraavasti: Sivistyslautakunta pyytää hyvinvointilautakunnalta lausunnon hallintosäännön päivitykseen ja palaa asian käsittelyyn lokakuun kokouksessa.

 

Päätös: Sivistyslautakunta päätti hyväksyä palvelualuejohtajan tekemän muutosesityksen yksimielisesti keskustelun jälkeen.

 

 

Liite 1. Hallintosääntömuutosesitys sivistys- ja hyvinvointipalvelut  

 

Tekninen korjaus: Lisättiin tieto valmistelijoista.

 

Hyvinvointilautakunta 11.10.2022 § 69

 

Sivistysjohtaja on valmistellut esityksen Mäntsälän kunnan hallintosääntöön, jossa hallintosäännön toisen luvun toimielinorganisaatioon esitetään kirjastoa ja kansalaisopistoa koskevan päätösvallan siirtämistä sivistyslautakunnalta hyvinvointilautakunnalle.

 

Sivistysjohtaja Timo Ahvo ja hyvinvointipäällikkö Vuokko Leirimaa ovat keskustelleet hallintosäännö  päivityksestä kirjastopalvelujohtaja Anu Järvi-Uutelan ja kansalaisopiston rehtori Airi Pekkala-Mäkitalon kanssa 2.5.2022 ja 2.6.2022. Näiden keskustelujen välillä kirjastopalvelujohtaja ja kansalaisopiston rehtori ovat keskustelleet oman henkilökuntansa kanssa kirjastoa ja kansalaisopistoa koskevan päätösvallan siirtämisestä sivistyslautakunnalta hyvinvointilautakunnalle. Kirjaston sekä kansalaisopiston henkilökunnan toive on, että päätösvalta heidän asioistaan pysyisi sivistyslautakunnalla.

 

Asiasta on tämän jälkeen keskusteltu sivistys- ja hyvinvointilautakuntien yhteisessä talousseminaarissa 1.9.2022, minkä jälkeen hallintosäännön päivitystä käsiteltiin hyvinvointilautakunnan kokouksessa 13.9.2022 ilmoitusasiana. Sivistyslautakunta on käsitellyt asiaa 20.9.2022 pitämässään kokouksessa ja päättänyt pyytää hyvinvointilautakunnalta lausunnon hallintosäännön päivityksestä.

 

(Valmistelija / lisätietoja: Hyvinvointipäällikkö Vuokko Leirimaa, sähköposti vuokko.leirimaa(@)mantsala.fi)

 

Hyvinvointipäällikön päätösesitys:

 

Hyvinvointilautakunta hyväksyy liitteen mukaisesti Mäntsälän kunnan hallintosäännön muutosesityksen ja antaa päätöksestään tiedon sivistyslautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle.

 

Päätös: Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä esityksen.

 

 Liite 1. Hallintosääntömuutosesitys sivistys- ja hyvinvointipalvelut

 

 

Sivistyslautakunta 25.10.2022 § 185 

 

 

 

 

Hyvinvointilautakunta käsitteli 11.10.2022 kokouksessaan sivistys- ja hyvinvointipalvelualuetta koskevaa hallintosääntömuutosesitystä. Lautakunta hyväksyi liitteen mukaisen hallintosääntömuutosesityksen, jossa Mäntsälän kirjastoa ja kansalaisopistoa koskeva lautakuntapäätöksenteko siirrettäisiin sivistyslautakunnalta hyvinvointilautakunnalle.

 

Kirjastopalvelut ja kansalaisopistotoiminta tuli osaksi elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosaluetta elokuussa 2021 voimaan astuneessa Mäntsälän kunnan hallinnon rakenteen uudistuksessa, jonka kunnanvaltuusto päätti keväällä 2021. Uudistuksen myötä kirjaston ja kansalaisopiston tulosyksiköt sijoittuivat osaksi uutta tulosaluetta yhdessä liikunta- ja nuorisopalveluiden sekä hyvinvointityön kanssa. Tulosalueen esihenkilönä on ollut hyvinvointipäällikkö muutosajankohdasta lähtien.

 

Hallintosääntöön kohdistuva muutosehdotus selkeyttää sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen lautakuntien vastuut ja noudattaa kunnanvaltuuston määrittelemää organisaatiouudistuksen rakennetta. Palvelualueen rakenteisiin ja johtamiseen muutosehdotus tuo myös toiminnallisen selkeyden poistamalla johtamisen ja taloudellisen vastuiden ristiin menemisen lautakuntien välillä ja palvelualueen sisällä.

 

Esitetyllä lautakuntien keskinäisellä päätösvallan muutoksella ei ole vaikutuksia sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen tulosalueiden johtamisjärjestelmään eikä myöskään tulosalueiden talousarvioihin.

 

 

Valmistelija Sivistysjohtaja Timo Ahvo, sähköposti timo.ahvo(@)mantsala.fi

 

Esittelijä Sivistysjohtaja Ahvo Timo

 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta hyväksyy sivistyslautakunnan ja hyvinvointilautakunnan päätösvaltaan kohdistuvan muutosesityksen. Lautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hallintosäännön muutosesityksen hyväksymistä.

 

Käsittely Käsittelyn aikana varajäsen Päivi Koski teki muutosesityksen, jonka mukaan kirjaston ja kansalaisopiston päätösvaltaa ei siirretä hyvinvointilautakunnan alaisuuteen. Jäsen Heidi Hoffman kannatti esitystä.

 

Koska asiasta oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava muutosesitys puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä ja ehdotti nimenhuutoäänestystä esittelijän esityksen ollessa jaa ja Päivi Kosken esityksen ollessa ei.

 

Äänestyksessä esittelijän esityksen puolesta äänesti viisi jäsentä (Matti Virpiaro, Eerik Brusila, Roosa Kurki, Osku Karttunen ja Niina Pohjonen) ja Päivi Kosken esityksen puolesta äänesti neljä jäsentä (Martti Nykänen, Heidi Hoffman, Salla Nousiainen ja Päivi Koski).

 

Päätös Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella sivistyslautakunnan päättäneen hyväksyä sivistyslautakunnan ja hyvinvointilautakunnan päätösvaltaan kohdistuvan muutosesityksen. Lautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hallintosäännön muutosesityksen hyväksymistä

 

 

Liite 1. Hallintosääntömuutosesitys sivistys- ja hyvinvointipalvelut  

 

 

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 21.11.2022 § 237 

 

 

 

 

Valmistelija Sivistysjohtaja Ahvo Timo

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Laurila Hannu

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää seuraavasti:

 

1.

Hyväksyy sivistyslautakunnan ja hyvinvointilautakunnan päätösvaltaan kohdistuvat hallintosäännön muutokset sivistyslautakunnan 25.10.2022 päätöksen mukaisesti ja esittää ne edelleen valtuuston hyväksyttäväksi, liite 1.

 

2.

Hallintosäännön muutokset tulevat voimaan 1.1.2023 lukien.

 

 

Päätös Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun ja käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.

 

 

 Liite 1. Hallintosääntömuutosesitys sivistys- ja hyvinvointipalvelut

 

 

 

Kunnanhallitus 07.12.2022 § 248  

3/00.01.01/2022  

 

 Taustamateriaalina palvelualueen yhteenveto asiasta.

 

Valmistelija Sivistysjohtaja Ahvo Timo

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Laurila Hannu

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää seuraavasti:

 

1.

Hyväksyy sivistyslautakunnan ja hyvinvointilautakunnan päätösvaltaan kohdistuvat hallintosäännön muutokset sivistyslautakunnan 25.10.2022 päätöksen mukaisesti ja esittää ne edelleen valtuuston hyväksyttäväksi, liite 1.

 

2.

Hallintosäännön muutokset tulevat voimaan 1.1.2023 lukien.

 

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Liitteeseen ja hallintosääntöön muutetaan nykyisen hallintosäännön mukaiset kulttuurikohdat.

 

 

 Liite 1. Hallintosääntömuutosesitys kunnanhallitus

 Liite 2. Hallintosääntömuutosesitys sivistys- ja hyvinvointipalvelut

 Liite 3. Hallintosääntö 1.1.2023